Župan Darko Koren u četvrtak 2. prosinca 2021. donio je Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini.

Zaključak s Listom reda prvenstva možete vidjeti na sljedećoj poveznici OVDJE.

Identifikacija kandidata s Liste reda prvenstva obavlja se prema broju prijave koja je generički dodijeljena svakom od kandidata prilikom podnošenja zahtjeva za studentsku stipendiju Koprivničko-križevačke županije.

Stipendije se dodjeljuju za prvih osamdeset kandidata na Listi reda prvenstva. Ako dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20).

Ako student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od petnaest dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odredbi iz članka 1. Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2021./2022. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/21).

Kod potpisivanja Ugovora potrebno je priložiti bjanko zadužnicu (ovjerenu od strane javnog bilježnika) i potvrdu žiro računa na koji će biti isplaćivana stipendija.

Uputa za popunjavanje obrasca bjanko zadužnice:

  • Prvu stranu obrasca bjanko zadužnice ispunjava student, na iznos do 10.000,00 kuna.
  • Drugu stranu obrasca ispunjava jamac platac, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12. i 82/17.). Jamac platac može biti svaka punoljetna osoba.

Kandidati koji su akademskoj godini 2020./2021. sklopili ugovor o stipendiranju s Koprivničko-križevačkom županijom te dostavili bjanko zadužnicu, nisu dužni dostavljati novu već će se iskoristiti postojeća. Sredstva će biti isplaćena na broj žiro računa dostavljen u prethodnoj godini. U slučaju promjene žiro računa molimo dostaviti novu potvrdu s brojem žiro računa.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka, kopije kartica žiro računa neće biti prihvaćene.


Na sastanku održanom 22. studenog 2021. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

L I S T U  R E D A  P R V E N S T V A

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini

Listu možete vidjeti OVDJE

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, pristup rezultatima Javnog natječaja omogućen je samo onim kandidatima koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj. Identifikacija kandidata vrši se prema broju prijave koja je dodijeljena svakom od kandidata prilikom podnošenja zahtjeva za Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini.

Ako dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20).

Studenti u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi  odluku  o  dodjeli studentskih  stipendija  u  tekućoj  akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju sa studentima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.