Župan Darko Koren u petak 25. studenog 2022. donio je Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini.

Zaključak možete vidjeti na sljedećoj poveznici OVDJE.

Listu reda prvenstva možete vidjeti na sljedećoj poveznici OVDJE.

Stipendije se dodjeljuju za prvih sto kandidata na Listi reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija. Ako dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20 i 22/20 - pročišćeni tekst).

Temeljem ovog Zaključka Koprivničko-križevačka županija sklapa ugovore o stipendiranju s kandidatima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Ako student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od petnaest dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odredbi iz članka 1. Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2022./2023. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 26/22).

Kandidati koji se na Listi reda prvenstva nalaze u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni i putem elektroničke pošte da su ostvarili pravo na studentsku stipendiju Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini. Kandidati su dužni potvrditi prihvaćanje stipendije te će im sukladno s tim biti dodijeljen termin potpisivanja ugovora.

Kod potpisivanja Ugovora potrebno je priložiti bjanko zadužnicu (ovjerenu od strane javnog bilježnika) i potvrdu žiro računa na koji će biti isplaćivana stipendija. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka, kopije kartica žiro računa neće biti prihvaćene.

Uputa za popunjavanje obrasca bjanko zadužnice:

  • Prvu stranu obrasca bjanko zadužnice ispunjava student, iznos naveden u bjanko zadužnici mora pokrivati iznos dobivene stipendije.
  • Drugu stranu obrasca ispunjava jamac platac, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12. i 82/17.). Jamac platac može biti svaka punoljetna osoba.