Prijave na Natječaj smatrat će se valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 5. listopada 2020. godine u 7,00 sati do zaključno 26. listopada 2020. godine u 23,59 sati.

Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije u roku 30 (trideset) dana od dana završetka Natječaja.

OSNOVNI DOKUMENTI ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU

  1. dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa (preslika indeksa, uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan dokaz)
  2. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature
  3. preslika obje strane osobne iskaznice studenta ili uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke

Potrebne činjenice za studente čija su oba roditelja umrla (osim ako se radi o posvojenom djetetu), dijete samohranog roditelja, dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta i više, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine će u internom sustavu umjesto studenta izvršiti uvid i pribaviti dokumentaciju.

Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine može zatražiti dopunu nepotpune prijave. Ako pristupnik propusti dopuniti prijavu u za to određenom roku, prijava se neće razmatrati.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu obrasca u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.