Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini

NAPOMENA
Poštovani, rok Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini trajao je od 5. listopada 2020. godine od 7,00 sati do 26. listopada 2020. godine do 23,59 sati, stoga se daljnje prijave neće uvažavati.
Rezultati Natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na ovoj mrežnoj stranici i službenoj mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) u roku 30 dana od dana završetka Natječaja.

Na sastanku održanom 30. studenog 2020. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

L I S T U  R E D A  P R V E N S T V A

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini

Listu možete vidjeti OVDJE.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe i otkrivanja osobnih podataka, pristup rezultatima Javnog natječaja omogućen je samo onim kandidatima koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj. Identifikacija kandidata vrši se prema broju prijave koja je dodijeljena svakom od kandidata prilikom podnošenja zahtjeva na studentsku stipendiju Koprivničko-križevačke županije.

Ukoliko dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20).

Studenti u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi  odluku  o  dodjeli studentskih  stipendija  u  tekućoj  akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju sa studentima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Poziv natječaja preuzmite ovdje

kckzz grb logo

 

 

 

 

 

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20), a u svezi s odredbama Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-02/20-01/17 URBROJ: 2137/1-07/09-20-1) i Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-02/20-01/17 URBROJ: 2137/1-07/09-20-2), Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini

Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Županija) putem Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) za 70 (sedamdeset) studenata s područja Županije.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji:

 • su državljani Republike Hrvatske,
 • redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,
 • imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, prije objave Natječaja,
 • nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,
 • zajedno s članovima kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, što Županija provjerava uvidom u svoju službenu evidenciju,
 • su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

            Student koji mijenja studij (bez završetka prethodnog studija iste razine) i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu, ne može se prijaviti s prosjekom ocjena iz srednje škole. Student se natječe s prosjekom ocjena ostvarenim na prethodnom studiju. Ako je student na studiju kojeg mijenja ostvario pravo na stipendiju, više ne može ostvariti ovo pravo na drugom studiju za vrijeme dok na istom ne upiše višu godinu studiju u odnosu na onu za koju je na prvom studiju ostvario stipendiju.

            Ako je student, svojevoljno ili iz nekog drugog razloga, imao godinu dana ili više pauze od završetka srednje škole i upisa na studij, dužan je o tome dostaviti dokaz (izjavu o tijeku studiranja).

Student koji je zbog opravdanog razloga koristio mirovanje studentskih obveza u prethodnim akademskim godinama studija ima pravo na stipendiju kada prvi puta upisuje određenu godinu studija nakon mirovanja odnosno kada ponovno upisuje istu godinu studija ako nije ostvario prava na stipendiju u godini kada su mu mirovala studentska prava. Student je kao dokaz mirovanja dužan dostaviti potvrdu fakulteta iz koje proizlazi da mu je isto odobreno.

Stipendije u visini 700,00 (sedamsto) kuna isplaćivat će se u 12 (dvanaest) mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. godine.

Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu uz obvezu ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Financijska sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u proračunu Županije u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

Za sudjelovanje na Natječaju potrebno je sljedeće:

 • ispuniti obrazac prijave na natječaj koji se nalazi na mrežnoj stranici Županije kckzz.hr,
 • priložiti dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa (preslika indeksa, uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan dokaz),
 • prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature,
 • preslika obje strane osobne iskaznice studenta,
 • uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke, ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
 • potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada),
 • potvrdu ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu,
 • potvrdu, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,
 • izjava samohranog roditelja da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (izjava se daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću),

Potrebne činjenice za studente čija su oba roditelja umrla (osim ako se radi o posvojenom djetetu), dijete samohranog roditelja, dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta i više, Upravni odjel nadležan za obrazovanje i znanost će u internom sustavu umjesto studenta izvršiti uvid i pribaviti dokumentaciju.

            Dokumentacija iz podtočaka 6., 7., 8. i 9. je obvezna ako se student poziva na te kriterije prilikom Natječaja.

            Studenti koji su završili srednju školu u inozemstvu ili koji studiraju na inozemnim visokoškolskim ustanovama dokumente na stranom jeziku moraju dostaviti prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva su:

 • deficitarna struka,
 • ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini,
 • uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
 • godina studija,
 • pojedinačne nagrade osvojene na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole, odnosno ostvarene nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata kao i prednost po posebnim propisima,

            U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva, studenti mogu podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Župan) putem Povjerenstva koje će ih nakon isteka roka za prigovore razmotriti te dostaviti očitovanje Županu, koji donosi odluku po prigovoru.

            Protiv odluke Župana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

            Nakon donošenja odluka po prigovorima te na temelju Liste reda prvenstva Župan donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija u 2020./2021. akademskoj godini.

Deficitarna zanimanja na području Koprivničko-križevačke županije u akademskoj 2020./2021. godini su:

Sveučilišni studij:

 • mag. farmacije
 • dr. medicine
 • dr. stomatologije
 • bacc./mag. rehabilitacije
 • bacc./mag. logopedije
 • bacc./mag. matematike
 • bacc./mag. fizike
 • bacc. ing./mag. ing. strojarstva
 • bacc. ing./mag. ing. elektrotehnike
 • bacc. ing./mag. ing. građevinarstva

Stručni studij:

 • bacc. ing./struč. spec. ing. strojarstva
 • bacc. ing./struč. spec. ing. elektrotehnike
 • bacc. ing./struč. spec. ing. građevinarstva

Korisnik stipendije koji redovno upiše višu godinu studija kao redovan student, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ako do 30. studenog tekuće godine o tome dostavi dokaz Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije.

Korisnik stipendije koji je ostvario pravo na stipendiju na posljednjoj akademskoj godini te koji diplomira prije završetka akademske godine kada mu to pravo pripada, dužan je o tome pisano izvijestiti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka studija te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (presliku potvrde ili presliku diplome).

Ako korisnik stipendije pravovremeno ne dostavi dokumentaciju potrebnu za oslobođenje obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, bit će u obvezi povrata ukupno primljenog iznosa stipendije, uvećanog za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, sukladno odredbama Odluke.

Studenti su prilikom prijave na Natječaj dužni proučiti sve odredbe Odluke koja se nalazi na mrežnoj stranici Županije: www.kckzz.hr.

Prijave na Natječaj mogu se podnositi isključivo putem mrežne stranice Županije www.kckzz.hr. Rok za prijave počinje 5. listopada 2020. godine u 7:00 sati i završava 26. listopada 2020. godine u 23:59 sati.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene u natječajnom roku. Uz preslike dokumenata koji se podnose putem mrežne stranice Županije prilikom prijave na natječaj, prije potpisivanja ugovora, a na zahtjev nadležnog Upravnog odjela potrebno je predočiti originale na uvid.

Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine može zatražiti dopunu nepotpune prijave. Ako pristupnik propusti dopuniti prijavu u za to određenom roku, prijava se neće razmatrati.

Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Županije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka Natječaja.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu Natječaja u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

KLASA: 604-02/20-01/18

URBROJ: 2137/1-07/09-20-3

Koprivnica, 29. rujna 2020.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE ONLINE PRIJAVE ZA STIPENDIJE KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

UVOD

DETALJNA UPUTSTVA PREUZMITE KLIKOM NA LINK: PREUZMI UPUTSTVA

Navedena aplikacija kreirana je tako da u svakom određenom koraku je potrebno možebitno upisati, označiti te dodati/Uploadati tražene informacije.

Aplikacija se sastoji od pet (5) koraka.

Potrebno je u svakom koraku pročitati naziv pitanja koje je postavljeno te ako je isto tražene i odgovara vašim podacima tada:

 • Upisati tražene podatke
 • Označiti opcionalne podatke (Da / Ne, Prihvaćam / Ne prihvaćam...)
 • Dodati / Uploadati tražene dokumente

Prije početka upisa u aplikaciju potrebno je izvršiti jednostavnu Registraciju te nakon aktivacije vlastitog korisničkog računa možete započeti s pokretanjem aplikacije te unosom traženih podataka.

Naša preporuka:

Kako biste što jednostavnije ispunili navedenu aplikaciju korisno je da pripremite dokumente koji se možebitno mogu tražiti od Vas.

Popis dokumentacije koja se možebitno može tražiti se nalazi na sljedećem linku:

stipendije.kckzz.hr/potrebna-dokumentacija

Stranica 1 od 2
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova

Dokumentaciju je potrebno pripremiti za dodavanje/upload u tijeku prijave u formatima: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png.

 • Potvrda kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada)
 • Potvrda ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu
 • Potvrda, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • Izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (obrazac izjave)